14 Ocak 2000 - 23933

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13827 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13832 Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Deniz Savunma Malzemelerinin Araştırma, Geliştirme, Üretim ve Tedariği ile Endüstriyel İşbirliği Alanlarında Teknik Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

18

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım AKBULUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

30

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

30

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

31

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

32

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık ve Kültür Bakanlıklarına Ait 22 Adet Atama Kararı

33

Tebliğler

- 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2) - 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

42

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/1) - İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/1)

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91