14 Eylül 2000 - 24170

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1187 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Adalet, Dışişleri, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 9 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (HEAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

7

- Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

11

- Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

12

- 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 1 inci Maddesinin (f) Fıkrası Uyarınca Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Naklen Atanacak Personelden, Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcısı Olarak Atanacaklarda Aranacak Yeterlilik Şartlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

14

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 74) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 74)

17

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/33) - 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/33)

19

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/98-99 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/98-99 Sayılı Tebliğ

20

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/99-100 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/99-100 Sayılı Tebliğ

24

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/100-101 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/100-101 Sayılı Tebliğ

29

- Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar (2000/2)

35

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91