İnteraktif CD

                                                                                                         14 Aralık 2000 - 24260

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 709 (10/8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 9 Adet Atama Kararı

3

Yönetmelikler

- Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

7

- Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği

12

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

16

- Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jeneratörlerinin Performansı ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmelik

24

- Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

29

- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

42

- Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Yönetmeliği

43

Tebliğler

- TS 2410 Sebzeler-Yemeklik Kültür Mantarı Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/27)

45

- Ankara Valiliğinin 2000/1 sayılı Kararı

46

DÜZELTME (13/12/2000 tarihli ve 24259 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Maliye Bakanlığına ait 2000/1197 sayılı Atama Kararı ile İlgili)

46

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91