İnteraktif CD

                                                                                                         14 Nisan 2001 - 24373

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4633 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Murşit ASLAN'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2001/18)

5

Yönetmelik

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-14) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-14)

16

- Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/11)

17

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91