13 Temmuz 2000 - 24108

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

- Başbakan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Başbakan Yardımcılığı Görevinden Alınması; Rize Milletvekili A. Mesut YILMAZ'ın Devlet Bakanlığına Atanması ve Başbakan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/854 Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

2

2000/865 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar 2000/865 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

3

2000/820 Başkomutan Tarihi Milli Parkı Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

4

Yönetmelikler

- 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

20

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-34) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-34)

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92