İnteraktif CD

                                                                                                         13 Ocak 2001 - 24286

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

13.01.2001 Cumartesi Sayı: 24286 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tebliğler

- 544, 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 01/1) - 544, 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 01/1)

2

- İthalat: 2001/6 Sayılı Tebliğ'de Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetlerine Dair Tebliğ (SGM-2001/1)

10

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait İki Adet Karar

17

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

40

c- Çeşitli İlanlar

57

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59