13 Ocak 2000 - 23932 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ:

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13778 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13824 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususi veya Hizmet Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

6

Bakanlar Kurulu Kararı

99/13834 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

11

Yönetmelikler

- Savunma Sanayii Müsteşarlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

17

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliği

24

Tebliğler

- Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki TRKGM-95/137-138 Sayılı Tebliğ'in 7 nci Maddesi Uyarınca İthalat: 2000/6 Sayılı Tebliğ'de Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Uygulamalarına Dair Tebliğ (SGM-2000/1) - Sanayi Ürünlerinin Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki TRKGM-95/137-138 Sayılı Tebliğ'in 7 nci Maddesi Uyarınca İthalat: 2000/6 Sayılı Tebliğ'de Yer Alan Sanayi Ürünlerinin Uygulamalarına Dair Tebliğ (SGM-2000/1)

32

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-3) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-3)

38

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95