13 Haziran 2000 - 24078

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4573 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

4574 Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

4576 Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3

4578 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ali ILIKSOY'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/709 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar 2000/709 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

10

Yönetmelikler

- Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ile Çevre Teknik Komitesi Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Eserlerinin Çoklu Ortama Aktarılması, Çoklu Ortama Aktarılacak Eserlerin Seçimi, Pazarlanması, Dağıtımı, Kiralanması ve Diğer Yollarla Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

11

Tebliğler

- 2000 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

16

- 2000 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

86

- Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/2) - Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/2)

94

- Balıkesir İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Anızların Yakılması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/3) - Balıkesir İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Anızların Yakılması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/3)

97

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4) - Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4)

98

Sirküler

- Orman Bakanlığı 2000 - 2001 Yılı Merkez Av Komisyonunun 65 Nolu Kararı

99

İlanlar

a - Yargı İlanları

177

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

297

c- Çeşitli İlanlar

336

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

380