13 Ekim 2000 - 24199

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1227 Türkiye - Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

Yönetmelikler

- Fatih Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22

- Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek: II) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/3)

24

- İşkolu Tespit Kararı (2000/24)

24

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/6 Sayılı Kararı

25

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/7 Sayılı Kararı

28

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/8 Sayılı Kararı

31

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/9 Sayılı Kararı

34

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/10 Sayılı Kararı

38

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/11 Sayılı Kararı

43

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2000/12 Sayılı Kararı

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91