İnteraktif CD

                                                                                                         13 Aralık 2000 - 24259

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1620 Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın II Sayılı Eki'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2/2000 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

- Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

- Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

10

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1698 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

11

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait 18 Adet Atama Kararı

13

Yönetmelik

- 2000/1700 Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

19

Tebliğler

- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ - Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

27

- Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ (No: 2000/44)

28

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-59) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-59)

38

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-14 sayılı Kararı

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91