12 Şubat 2000 - 23962

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4505 Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun 4505 Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Yönetmelikler

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

6

- Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

Tebliğler

- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

16

- Kasaplık Canlı Tavuk, Tavuk Eti, Sakatatı ve Yumurtalarının İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2000/3) - Kasaplık Canlı Tavuk, Tavuk Eti, Sakatatı ve Yumurtalarının İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2000/3)

18

- Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ P.İ.G.M. 2000/1 - Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ P.İ.G.M. 2000/1

20

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91