İnteraktif CD

                                                                                                         12 Ocak 2001 - 24285

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 711 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2001/3)

3

Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğine Seçme Kararı

- Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğine Reşat ŞAMİLOĞLU'nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2001/10)

3

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Tarım ve Köyişleri ile Kültür Bakanlıklarına Ait 6 Adet Atama Kararı

3

Yönetmelikler

- Müşahade ve Sınıflandırma Merkezlerine Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

6

- Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

6

- Pamukkale Üniversitesi Gen Mühendisliği - Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

8

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 248) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 248)

10

- Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1) - Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1)

10

- Bazı Petrol Yan Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-A) - Bazı Petrol Yan Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-A)

11

- Yerli Olarak Üretilen Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Satışında Uyulması Gerekli Bulunan Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-B) - Yerli Olarak Üretilen Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Satışında Uyulması Gerekli Bulunan Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-B)

11

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-3) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-3)

12

- İhtisas Gümrüğü Tebliği (Otomotiv) (Gümrük İşleri) Seri No: 5

13

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

22

c- Çeşitli İlanlar

56

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59