İnteraktif CD

                                                                                                         12 Mayıs 2001 - 24400

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4668 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

2

- 4669 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

11

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait 2 Adet Atama Kararı

12

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

12

Yönetmelikler

- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

13

- Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğinin 7 ve 17 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği

14

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 57) - Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 57)

17

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/11)

18

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli, Motosiklet ve Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç ve Dış Lastiklerin İthalatında Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ (Gözetim ve Korunma: 2001/3)

19

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

22

DÜZELTME (23/10/1967 tarihli ve 12732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6/8766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki "Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Andlaşma" ile İlgili)

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

69

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91