12 Ekim 2000 - 24198

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/1259 Marmara Depremi Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesini Teminen Kalıcı Konutlara Tahsis Edilmek Üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Kredinin 63 Milyon ABD Doları Tutarındaki İlk Dilimi İçin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/1259 Marmara Depremi Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesini Teminen Kalıcı Konutlara Tahsis Edilmek Üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Kredinin 63 Milyon ABD Doları Tutarındaki İlk Dilimi İçin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

37

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1230 "Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

38

Yönetmelikler

- Maden İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

40

- Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

40

Tebliğler

- Avrupa Topluluğu veya İkili ve Çok Taraflı Serbest Ticaret/Tercihli Ticaret Anlaşmaları Çerçevesinde Bazı Gıda Maddelerine İlişkin Açılan Tarife Kontenjanlarından Faydalanabilmek İçin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Uygunluk Belgesi Alınması Aşamasında Aranacak Şartlara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/38)

42

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/21)

43

- Antalya İli Sınırları Dahilinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı (No: 2000/1)

44

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/8)

45

- Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

45

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/10 (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili), K: 1999/22 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/10 (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili), K: 1999/22 Sayılı Kararı

47

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/39 (4454 Sayılı Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlarla İlgili), K: 2000/23 Sayılı Kararı

54

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

71

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91