İnteraktif CD

                                                                                                         12 Aralık 2000 - 24258

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 200/1265 Karadeniz Bölgesi Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Tebliğ

- Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Müsaade Edilebilir Azami Dış Gürültü Seviyeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Sanayi Genel Müdürlüğü (Tebliğ No: SGM-2000/76)

73

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

75

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91