11 Temmuz 2000 - 24106

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Yıldırım AKBULUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Devlet, Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 12 Adet Karar

4

Yönetmelikler

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği

9

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği ve Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

Tebliğler

- Bitlis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 104)

15

- Osmaniye İl Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

18

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

21

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92