İnteraktif CD

                                                                                                         11 Mayıs 2001 - 24399

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'e Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

2

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği

12

Tebliğler

- Aydın İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1)

13

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/2)

14

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91