11 Mayıs 2000 - 24046

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/353 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/372 Hebron'da Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TIPH) Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

7

2000/473 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında İmzalanan, 2000/473 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında İmzalanan, "Marmara Depreminden Etkilenen Küçük Çiftçiler İçin Acil Yardım" Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

9

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

32

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/472 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

33

Yönetmelikler

2000/462 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

37

- Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

46

- Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 ve 28 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

46

- Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

47

- Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

47

Tebliğler

- 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 26) - 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 26)

48

- Balıkesir İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Balıkesir İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

49

- Balıkesir İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/2) - Balıkesir İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/2)

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92