İnteraktif CD

                                                                                                         11 Aralık 2000 - 24257

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1573 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hollanda Tarım, Doğa Yönetimi ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2000/1616 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1693 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2000/1693 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

14

- 2000/1697 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 232, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı Maddeleri ile İlgili Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2000/1697 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 232, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı Maddeleri ile İlgili Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

15

Yönetmelikler

- Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ-GEBAM) Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

19

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

19

- Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

Tebliğler

- Samsun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/10)

20

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92