11 Ağustos 2000 - 24137

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait 3 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

2

- Ufuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

22

Tebliğ

- 2000 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (Seri No: 2000/2) - 2000 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (Seri No: 2000/2)

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91