İnteraktif CD

                                                                                                         10 Mayıs 2001 - 24398

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4667 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4670 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

20

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2344 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2001/2344 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

22

Yönetmelikler

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

23

- Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

26

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

28

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 82) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 82)

30

- İzmir İlinde Sınırları Belirtilen Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2001/2)

35

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/184 (743 sayılı Kanun ile ilgili), K: 2001/57 sayılı Kararı

39

DÜZELTME (9/5/2001 tarihli ve 24397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakan Atanması ile İlgili)

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91