10 Kasım 2000 - 24226

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

3

Yönetmelikler

- 2000/1466 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik

5

- Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik

22

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği

42

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek: II) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/5)

56

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/10)

56

- Rekabet Kurulunun 00-11/119-58 Sayılı Kararı

64

- Rekabet Kurulunun 00-16/160-82 Sayılı Kararı

66

- Rekabet Kurulunun 00-19/188-100 Sayılı Kararı

70

- Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2000/2)

77

- 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 28) - 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 28)

77

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/65 (616 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/38 Sayılı Kararı

79

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/66 (613 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/39 Sayılı Kararı

83

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/67 (610 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/40 Sayılı Kararı

87

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/68 (623 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/41 Sayılı Kararı

91

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/70 (621 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/43 Sayılı Kararı

95

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/71 (612 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/44 Sayılı Kararı

99

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/73 (608 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/45 Sayılı Kararı

103

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/72 (615 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/46 Sayılı Kararı

107

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 12 Adet Karar

111

İlanlar

a - Yargı İlanları

147

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

277

c- Çeşitli İlanlar

366

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379