10 Eylül 2000 - 24166

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1115 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ve 98/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 2000/1115 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ve 98/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

4

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92