10 Ağustos 2000 - 24136

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ömer AKTAŞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait 15 Adet Atama Kararı

2

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair 1 Adet Karar

7

Yönetmelikler

- Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Motorlu Araçlara ve Römorklarına Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/756/AT)

8

- Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16 ve 17 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

56

- Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

58

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91