İnteraktif CD

                                                                                                         10 Nisan 2001 - 24369

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2163 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

31

Yönetmelikler

- Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliği

32

- Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği

34

- Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

41

- T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

42

Tebliğ

- Sigorta Murakabe Kanununa İlişkin 5 Sayılı Tebliğ

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92