İnteraktif CD

                                                                                                         09 Şubat 2001 - 24313

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 713 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/1893 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Bayburt Bölgesinin Erozyondan Korunması" Konulu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

- 2001/1895 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Devlet Planlama Teşkilatı'nda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi" Konulu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

38

- 2001/1949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardımlaşmaya İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

65

Milletlerarası Sözleşme

- 2001/1942 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi'nde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

102

Yönetmelikler

- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

137

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

138

- Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

152

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

153

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

154

Tebliğler

- Mecburi Standard 95/3 Sayılı Tebliğ'de Yer Alan TS 3082 Sayılı Standardın Ek-A Madde-2 Bölümünün Yeniden Düzenlenmesine Dair Tebliğ (PİGM: 2000/4)

155

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2001 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)

156

İlanlar

a - Yargı İlanları

157

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

183

c- Çeşitli İlanlar

324

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

347