09 Şubat 2000 - 23959

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

670 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararı

99/13913 Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

5

Atama Kararları

- Devlet ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait 10 Adet Atama Kararı

6

Yönetmelikler

- Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10

- Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10

- Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

Tebliğler

- Hac Komisyonu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

14

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/19-20 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/19-20 Sayılı Tebliğ

16

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/20-21 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/20-21 Sayılı Tebliğ

20

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/21-22 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/21-22 Sayılı Tebliğ

37

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/22-23 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/22-23 Sayılı Tebliğ

38

- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/2) - İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/2)

45

- Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) Seri No: 1

45

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Yatırım Teşvik) Seri No: 5 - Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Yatırım Teşvik) Seri No: 5

47

- İstanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1) - İstanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

50

İlanlar

a - Yargı İlanları

51

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

52

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91