09 Mayıs 2000 - 24044

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/371 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki "Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması"ndaki Hükümlerin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)'nun Ülkemizdeki Çalışmalarına ve Personeline de Uygulanmasına İlişkin Adı Geçen Fon ile Mektup Teatisi Yoluyla Aktedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanın Görevden Alınmasına Dair İşlem

- Devlet Bakanı Sadi SOMUNCUOĞLU'nun Bakanlık Görevinden Alınmasına Dair Tezkere

6

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bakanlık Görevinden Alınan Devlet Bakanı Sadi SOMUNCUOĞLU'nun Yerine Yeni Bir Atama Yapılıncaya Kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Bakan İstifası ve Yerine Vekalet Etme İşlemi

- İstifa Eden ve İstifası Kabul Edilen M. Ali İRTEMÇELİK'ten boşalan Devlet Bakanlığına Yeni Bir Atama Yapılıncaya Kadar Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Atama Kararı

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

9

Yönetmelikler

- T.C. Ziraat Bankası Personeli Yer ve Görev Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- T.C. Ziraat Bankası Bilişim Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- T.C. Ziraat Bankasının Yönetmeliklerinde Yer Alan Birim Müdürü ve Birim Müdürlüğü İbarelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Motorlu Araçların Dikiz Aynaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/127/AT) - Motorlu Araçların Dikiz Aynaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/127/AT)

12

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

13

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği

16

Tebliğler

- Marka Tescil Başvurularının Mal ve Hizmet Listelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Marka Tescil Başvurularının Mal ve Hizmet Listelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26

- Rekabet Kurulunun 99-21/164-83 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/164-83 Sayılı Kararı

55

- Rekabet Kurulunun 99-21/165-84 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/165-84 Sayılı Kararı

58

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92