09 Mart 2000 - 23988

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/178 Türkiye - Romanya Karayolu Taşımacılığı Karma Komite Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar 2000/178 Türkiye - Romanya Karayolu Taşımacılığı Karma Komite Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/180 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye - İstanbul'daki Taşınmaz Mallara İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

9

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

16

Yönetmelikler

- Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

18

- Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

45

- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

46

- Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

53

Tebliğler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait 40 Adet Tebliğ - Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait 40 Adet Tebliğ

55

- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 7) - Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 7)

95

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/54 (3986 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/67 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/54 (3986 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/67 Sayılı Kararı

97

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/59 (3843 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/14 Sayılı Kararı

107

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 23 Adet Karar

119

İlanlar

a - Yargı İlanları

195

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

243

c- Çeşitli İlanlar

339

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

380