İnteraktif CD

                                                                                                         09 Aralık 2000 - 24255

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1515 Geçici Vergi Oranına İlişkin Karar - 2000/1515 Geçici Vergi Oranına İlişkin Karar

2

- 2000/1530 Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile Ekiplerinde Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri, Çalıştırılmaları ile Ücret ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

- 2000/1598 Telekomünikasyon Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Ücret ve Diğer Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin 26/5/2000 Tarihli ve 2000/1004 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Karar'a Ek Madde Eklenmesine Dair Karar

8

Atama Kararları

- Milli Savunma Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı

9

Yönetmelikler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliği

10

- Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

27

Tebliğler

- Rekabet Kurumunun 93/750-159 Sayılı Kararı

28

- Rekabet Kurumunun 99-21/169-88 Sayılı Kararı

43

- Rekabet Kurumunun 99-59/639-406 Sayılı Kararı

46

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91