08 Temmuz 2000 - 24103

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/758 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 2000/758 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

6

- İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/12) 8 DÜZELTME: (Kara Yolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği ile İlgili)

8

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

9

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92