08 Şubat 2000 - 23958

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/590 Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/9 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar 2000/9 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

3

2000/56 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar

15

2000/57 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IX uncu Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olarak "Kiğı Barajı ve HES Proje Şube Müdürlüğü"nün Kurulması Hakkında Karar

17

2000/62 T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası'nın Görev Zararı Alacak Bakiyelerine ve Yıl İçinde Doğacak Görev Zararı Alacaklarına Yürütülecek Faizlerin Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

18

2000/67 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar 2000/67 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

20

Tebliğ

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2000/4) - Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2000/4)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91