08 Mart 2000 - 23987

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

667 Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Işın ÇELEBİ Hakkında Kurulan (9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

668 İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

672 İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul ve Esaslarını İhlal Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/39) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

3

673 Yasa Dışı Örgütlerle ve Mensuplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt Mensuplarının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını Engelledikleri ve Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, Hükümetin Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını Engelleyerek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/40, 41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

4

676 (10/73, 74) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliği - Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliği

5

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

18

Tebliğler

- Motorlu Taşıtların Reflektörlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-3) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/2) - Motorlu Taşıtların Reflektörlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-3) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/2)

29

- Motorlu Taşıtların Arka Plaka Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-4) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/3) - Motorlu Taşıtların Arka Plaka Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-4) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/3)

30

- Motorlu Taşıtların Sinyal Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-6) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/4) - Motorlu Taşıtların Sinyal Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-6) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/4)

31

- Motorlu Taşıtların Lambalarının (Yan, Arka, Stop) Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-7) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/5) - Motorlu Taşıtların Lambalarının (Yan, Arka, Stop) Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-7) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/5)

32

- Motorlu Taşıtların Halojen Filamanlı Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-8) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/6) - Motorlu Taşıtların Halojen Filamanlı Farlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-8) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/6)

33

- Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Gürültü Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-9) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/7) - Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Gürültü Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-9) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/7)

34

- Motorlu Taşıtların Frenlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-13) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/8) - Motorlu Taşıtların Frenlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-13) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/8)

35

- Motorlu Taşıtların İzinsiz Kullanmaya Karşı Önlem Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-18) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/9) - Motorlu Taşıtların İzinsiz Kullanmaya Karşı Önlem Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-18) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/9)

36

- Motorlu Taşıtların Ön Sis Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-19) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/10) - Motorlu Taşıtların Ön Sis Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-19) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/10)

37

- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Koruyucu Başlıkların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-22) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/11) - İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Koruyucu Başlıkların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-22) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/11)

38

- Motorlu Taşıtların Geri Vites Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-23) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/12) - Motorlu Taşıtların Geri Vites Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-23) İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2000/12)

39

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2000/5) - İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2000/5)

40

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/16 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/16 Sayılı Kararı

55

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92