08 Kasım 2000 - 24224

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1450 3096 Sayılı Kanuna Tabi Yedigöze Barajı ve Hidro Elektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

2

- 2000/1467 Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- 2000/1404 TEK Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- 2000/1418 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

8

Tebliğ

- Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/102-103)

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/57 (628 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/30 Sayılı Kararı

11

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/58 (629 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/31 Sayılı Kararı

15

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/59 (626 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/32 Sayılı Kararı

19

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/60 (624 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/33 Sayılı Kararı

23

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/61 (619 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/34 Sayılı Kararı

27

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/62 (618 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/35 Sayılı Kararı

31

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/63 (617 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/36 Sayılı Kararı

35

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/64 (609 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/37 Sayılı Kararı 39 DÜZELTME: (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile İlgili)

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91