08 Ekim 2000 - 24194

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1306 Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar 2000/1306 Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar

5

2000/1308 2000 Yılında Kuraklık Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliğine veya Şahıslarına Ait Çayır ve Meralar ile Yem Bitkisi Ekilişleri Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerinin Hayvancılıkla İlgili Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar 2000/1308 2000 Yılında Kuraklık Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliğine veya Şahıslarına Ait Çayır ve Meralar ile Yem Bitkisi Ekilişleri Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerinin Hayvancılıkla İlgili Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar

6

2000/1311 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 8 2000/1312 Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi'nin; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Unvanlı Üç Ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü Şeklinde Teşkilatlandırılmasına İlişkin Karar 2000/1311 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 8 2000/1312 Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi'nin; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Unvanlı Üç Ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü Şeklinde Teşkilatlandırılmasına İlişkin Karar

10

Atama Kararları

- 2000/1273 Merkez Valisi Turan GENÇ'in Emniyet Genel Müdürü (Vali) Kadrosuna Atanması Hakkında Karar

12

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

13

Yönetmelikler

- 2000/1307 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20

- Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliği

22

- Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

58

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92