İnteraktif CD

                                                                                                         08 Aralık 2000 - 24254

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 708 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1572 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım ve Gıda Sanayii Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

13

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1514 Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar - 2000/1514 Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar

18

- 2000/1580 Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılmasına İlişkin 2000/1390 sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2000/1580 Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılmasına İlişkin 2000/1390 sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19

- 2000/1689 Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2000/1689 Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

20

- 2000/1691 Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar - 2000/1691 Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

22

- 2000/1692 2000 Yılında Uygulanmakta Olan Taşıt Alım Vergisi Miktarlarının, 1/1/2001 Tarihinden İtibaren %60 Oranında Artırılması Hakkında Karar - 2000/1692 2000 Yılında Uygulanmakta Olan Taşıt Alım Vergisi Miktarlarının, 1/1/2001 Tarihinden İtibaren %60 Oranında Artırılması Hakkında Karar

23

- 2000/1694 2001 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı Hakkında Karar - 2000/1694 2001 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı Hakkında Karar

24

- 2000/1695 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2001 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar - 2000/1695 Türkiye Sınırları İçinde Tek Meskeni Olup, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıklardan İbaret Bulunanların veya Bunlardan Kendileri Üzerine Kayıtlı Meskeni Olmayanların Anılan Kurumlardan Aylık Almayan ve Herhangi Bir Geliri de Bulunmayan Eşleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2001 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

25

- 2000/1696 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Nispi Harçlar ile Aynı Kanuna Bağlı (6) Sayılı Tarifenin Pasaport Harçları, Vize Harçları, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ile (9) Sayılı Tarifenin Trafik Harçları Başlıklı Bölümlerinde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar - 2000/1696 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Nispi Harçlar ile Aynı Kanuna Bağlı (6) Sayılı Tarifenin Pasaport Harçları, Vize Harçları, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ile (9) Sayılı Tarifenin Trafik Harçları Başlıklı Bölümlerinde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

26

- 2000/1699 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Karar - 2000/1699 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Tarifelerdeki Vergi Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

27

Yönetmelikler 2000/1690 Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Yargıtay Yayınları Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesine İki Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik

32

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 288) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 288)

32

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000/57) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000/57)

33

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000/58) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000/58)

34

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

34

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91