tammetin.jpg (2780 bytes)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Seri No:2000/4

Resmi Gazete Tarihi:08.02.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23958A

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararname eki Karara istinaden Dahilde İşleme Tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, ihraç ürünlerinin üretiminde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

Topluluk: Avrupa Topluluğu'nu,

Üçüncü Ülke: Avrupa Topluluğu'na üye ülkeler dışındaki ülkeleri,

Serbest Bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk menşeli sayılan eşyayı,

İşleme Faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,

İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri,

Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,

İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,

İşletme Malzemesi: İhracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden, yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeleri,

Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta yetiştirilen ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini,

İşlenmiş Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri,

Fire/Zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını,

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde İşleme İzin Belgesinde öngörülen CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

Önceden İthalat: İşlem görmüş ürünlerin ihracından önce bu ürünlerin üretiminde kullanılacak eşyanın ithalini,

Önceden İhracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesini,

Eşdeğer Eşya: İşlem görmüş ürünlerin imalinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile 8-12 (sekiz-oniki)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı,

Ticaret Politikası Önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,

Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

Dahilde İşleme İzin Belgesi: Gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,

Belge Süresi: Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat, ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgeyi,

Menşe İspat Belgeleri: Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanını,

Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu: Avrupa'da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen nihai ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,

Tedarikçi Beyanı: A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi,

İmalatçı-ihracatçı: İhraç mamulünü üreten ve ihracatını kendisi veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmayı,

Yan Sanayici: Dahilde İşleme İzin Belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firmayı,

Aracı İhracatçı: Dahilde İşleme İzin Belgesinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge sahibi olmayan firmayı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ

Dahilde İşleme Tedbirleri

Madde 4- Bu tedbirler:

A- Şartlı Muafiyet Sistemi,

B- Geri Ödeme Sistemi'nden

oluşur.

Şartlı Muafiyetin Kapsamı

Madde 5- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan (kendileri ve/veya yan sanayicilerinin ihtiyacı) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline, Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak izin verilir. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemeleri ithalatında KDV tahsil edilir.

Eşdeğer Eşya Kullanımı

Madde 6- İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, 8-12 (sekiz-oniki)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Müsteşarlıkça, projenin özelliğine göre, eşdeğer eşyanın kullanımına yasaklama veya kısıtlama getirilebilir.

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir.

Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünlerin ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, eşdeğer eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat alınır.

Yurt İçi Alımlar

Madde 7- İşlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemeleri 5 inci madde hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden de temin edilebilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Rejimin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

Teminat

Madde 8- Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Teminat, ithalatta alınması gereken vergi, yurt içi alımlarda ise Müsteşarlık ve/veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden alınır.

a- Para,

b- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c- Hazine tahvil ve bonoları, unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

İndirimli Teminat Uygulaması

Madde 9- İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

- İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce iki yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

- Son üç takvim yılı itibariyle ihracatları her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibariyle ihracatları her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce iki yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacakları ithalatlarına, bu ithalattan doğacak verginin %10'unun, ithal eşyası gibi değerlendirilen ve yurt içinden temin edilen eşyaya ise 8 inci madde hükmü çerçevesinde belirlenen tutarın %10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla müsaade edilir.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan satış ve teslimler, gerçekleşen ihracat tutarına dahil edilmez.

İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılacak ihracat tutarının hesaplanmasında, müracaat tarihinden önceki iki yıl içerisinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri hariç olmak üzere ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler kapsamında indirimli teminat uygulanmasından yararlandırılan ithalat (teminat sigortasına tabi ithalat dahil) tutarı düşülür.

Henüz süresi dolmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri de, belge kapsamında ithalat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre indirimli teminat uygulanmasından yararlandırılır ve gerçekleştirilmiş ithalatlara ilişkin alınan teminatların %10'unu aşan kısmı, belge sahibi firmaya iade edilir.

Bu çerçevede, indirimli teminat uygulanmasından doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, bu firmaların kamudan olan alacakları da teminat hükmündedir.

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde Yapılacak İşleme Faaliyeti

Madde 10- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı ya da bir kısmı, Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir. Bu kapsamda işlem görmüş ürünlerin ithaline; bu ürünlerin ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışı veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak vergi tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanan tutar kadar teminat alınarak izin verilir.

Geri Ödemenin Kapsamı

Madde 11- Serbest dolaşımda bulunan ithal eşyasının işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, ithalat sırasında alınan vergi geri ödenir.

Bu sistemden yararlanabilmek için, eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun, gümrük idarelerince ithalat esnasında gümrük beyannamesine kaydedilmesi ve ek-5'te belirtilen formun ilgili gümrük idarelerince tasdik edilmesi gerekmektedir. İhracı yapılacak mamulün tespiti için ithal tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Müsteşarlığa müracaat edilerek, Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur.

Geri Ödeme Sistemi Uygulanmayacak Haller

Madde 12- Geri ödeme sisteminden, Topluluğa üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere;

a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan,

b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,

c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde ithalat vergilerine tabi olan,

d) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü sırasında, işlem görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan, mallar yararlandırılmaz.

Ayrıca;

a) Serbest dolaşımda bulunan eşya kullanılarak üretilen işlem görmüş ürünlerin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluğa üye ülkelere,

b) Üçüncü ülke menşeli tarım ürünlerinden elde edilen işlem görmüş ürünlerin menşe ispat belgeleri eşliğinde Topluluğa üye ülkelere,

c) Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülke menşeli olmayan eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ilgili Serbest Ticaret Anlaşmasının lehte hükümleri saklı kalmak şartıyla, menşe ispat belgeleri eşliğinde anlaşma imzalanmış bu ülkeye,

d) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkeler menşeli olmayan eşya kullanılarak üretilen Kümülasyona dahil nihai ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyona taraf ülkelere, ihraç edilmesi halinde bu ihracat, geri ödeme sisteminden yararlandırılmaz.

Ödenen Verginin Geri Verilmesi

Madde 13- Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdünün 30 uncu madde hükümlerine göre kapatılmasını müteakip 3 (üç) ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Bu verginin ilgilinin müracaatı üzerine geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde gümrük idarelerince geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BELGE DÜZENLENMESİ

Müracaatların Değerlendirilmesi

Madde 14- Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgesi almak üzere ek-1'de belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir.

Müsteşarlıkça, firma müracaatları;

a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması (işletme malzemeleri hariç),

b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,

c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını arttıran bir faaliyet olması yanında, mamulün rekabet edebilirliği ile ihraç potansiyelini arttıran koşullar yaratıyor olması,

d) Firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleştirdiği performansı, kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde 30 uncu madde hükümlerine göre belge ihracat taahhüdünün kapatılması için müracaat etmeyen firmaların yeni belge talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca, aynı konuda birden fazla süresi geçerli belgesi bulunan firmalar için yeni Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmeyebilir.

Belge Düzenlenmesi

Madde 15- Müsteşarlık, 14 üncü madde hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonucunda;

a) İthal ve ihraç eşyasının (ikincil işlem görmüş ürünler ve işletme malzemeleri dahil) 8-12 (sekiz-oniki)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunu, adını, verimlilik oranına göre belirlenen miktarını, değerini,

b) Belge süresini,

c) Döviz kullanım oranını (işlem görmek üzere bedelsiz olarak yapılacak ithalat hariç), belirleyerek, proje bazında Dahilde İşleme İzin Belgesini verir veya talebi reddeder.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami %80 olabilir. Ancak, ikincil işlem görmüş ürün taahhüdü içeren tarım ürünleri ihracatında, bu oran azami %100'dür. Belge kapsamında ithaline müsaade edilecek işletme malzemesi değerinin ihracat taahhüdüne oranı ise, yukarıda belirtilen döviz kullanım oranları içerisinde kalmak kaydıyla %2'yi geçemez.

Süs hayvanları, canlı balık (larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan ürünler Dahilde İşleme Rejimi kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve sermayesinin en az %51'i imalatçı firmanın hissedarlarına ait olan ihracatçı firmalar hariç olmak üzere işlenmiş gıda ürünleri ihracı için imalatçı olmayan ihracatçı firmalar adına belge düzenlenmez. Bu kapsamdaki imalatçı firmalar, ihracat taahhüdünün bir bölümünün üretimini, yan sanayici olarak başka bir firmaya yaptırabilirler.

Belgenin Gönderileceği Merciler

Madde 16- Dahilde İşleme İzin Belgelerinin birer nüshası Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve firmaya gönderilir.

Belgenin Revizesi

Madde 17- Dahilde İşleme İzin Belgesi, 20 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili firmanın belge süresi içerisinde belge aslı ile gerekli bilgi ve belgelerle yapacağı müracaata istinaden revize edilebilir ve bu işlem ilgili mercilere bildirilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinde kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, miktarı, değeri, mücbir sebep ve fevkalade hallere ilişkin ek süre ve döviz kullanım oranı değişiklikleri Müsteşarlıkça yapılır. Bu hususlar dışında kalan değişiklikler (firma unvanı, adresi, vergi dairesi adı ve hesap numarası, haklı sebebe ilişkin ek süre v.b.) ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SÜRELER

Belge Süresi

Madde 18- Dahilde İşleme İzin Belgelerinin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Belge süresinin başlangıcı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür. Dahilde İşleme İzin Belgesi almak üzere yapılan müracaat tarihi ile belgenin düzenlendiği tarih arasında gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılmaz.

Ek Süre

Madde 19- Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine belge aslı ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelere proje sürecine göre ek süre verilebilir. Bu firmaların ek süre almak için, Müsteşarlığa belge aslı ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Haklı ve Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller

Madde 20- Aşağıda belirtilen haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallerin belgenin geçerlilik süresi içinde vukuu halinde, 18 ve 19 uncu maddelerde belirtilen sürelere ilave olarak Dahilde İşleme İzin Belgelerine süre verilebilir;

a) Ekonomik kriz veya durgunluk,

b) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga, yangın v.b. tabii afetler (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması (Firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

d) Grev ve lokavt (İl Çalışma Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),

e) Devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (Mahkeme kararı).

g) Haklı sebep halleri.

Birinci fıkranın (a) bendindeki mücbir sebep hali, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın görüşü de alınmak suretiyle Müsteşarlıkça belirlenir. Diğer bentlerdeki mücbir sebep ile fevkalade haller ise, yukarıda belirtilen kamu kurumlarından alınacak bilgi ve belgelerle tevsik edilir.

Firmaların, mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde belge aslı ve tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Dahilde İşleme İzin Belgesine mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle, ilgili kamu kurumlarından alınacak belgeye istinaden belge süresi bitiminden itibaren 1 (bir) yıla kadar ek süre verilebilir.

Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen haklı sebep halleri; belge kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerine başlanmış olması halleridir. Bu durumun tevsiki kaydıyla, belge süresi bir defaya mahsus olmak üzere azami 1 (bir) ay uzatılabilir. Firmaların, haklı sebep nedeniyle ek süre alabilmeleri için, Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı ile bu durumu tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine belge süresi içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Deprem, sel, don, fırtına, kasırga, yangın v.b. tabii afetlere ilişkin mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle;

a) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda, bu ithalata tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesinin aranmayacağı hususu Müsteşarlıkça, ilgili mercilere bildirilir.

b) Belge sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğinin mahkeme kararı ile tespiti halinde, belge kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmanın süresi geçerli olan Dahilde İşleme İzin Belgesine devredilebilir. Bu durumdaki firmanın, belge aslı, üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren mahkeme kararı, devir yapılacak firmanın belge aslı ve iki firma arasında yapılan protokol ile birlikte Müsteşarlığa müracaat etmesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TAKİP VE DEĞERLENDİRME

İhracatın Gerçekleştirilmesi

Madde 21- İhracatın gerçekleştirilmesi, Dahilde İşleme İzin Belgesinde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin, bu Tebliğ ile İhracat Rejimi ve Gümrük Mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir.

İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar Kambiyo Mevzuatı hükümlerine tabidir. İhraç bedelleri, döviz veya mal olarak getirilebilir. Ancak, ihraç bedelinin mal olarak getirilmesi halinde, bu mallar Dış Ticaret Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Aracı İhracatçı ile İhracat

Madde 22- Dahilde İşleme İzin Belgesi alan ihracatçılar ve/veya imalatçı ihracatçılar, ihracını taahhüt ettikleri malların ihracatını bizzat yapabilecekleri gibi, Müsteşarlıktan izin almadan başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapabilirler. Bu tür ihracatta gümrük idarelerince, aracı ihracatçı, belge sahibi ve yan sanayici firmaların unvanları ile Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı gümrük beyannamelerine kaydedilir.

İhraç malını imal veya tedarik eden firma ile ihracatçı firma arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine tabidir. Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, aracı ihracatçı, beyanname konusu eşya nedeniyle daha önce alınmayan vergiden belge sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Temsilci Aracılığı ile İthalat

Madde 23- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatı, bizzat belge sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla, temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Bu tür ithalatta gümrük idarelerince, belge süresi içerisinde belirtilen miktar ve değeri geçmemek kaydıyla ithalata izin verilir ve belge sahibinin unvanı ile Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı gümrük beyannamelerine kaydedilir.

Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

Madde 24- Gümrük idarelerince;

a) Dahilde İşleme İzin Belgesinin ithalat bölümünde belirtilen eşyanın;

- Cinsinin değişmemesi,

- Miktar (belgede kayıtlı birimlerle) ve değerinin aşılmaması,

- Belgenin özel şartlar bölümünde, varsa indirimli teminat uygulamasına ilişkin hususlar saklı kalmak üzere, vergilerin teminata bağlanması,

- İthalat Rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması,

- Gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin, belgenin son sayfasındaki ithal edilen eşya ile ilgili bilgiler bölümüne kaydedilmesi, kaydıyla ithalatına izin verilir.

b) Belge kapsamındaki ihracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerine;

- Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve sayısının,

- Firmanın imalatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanının,

- Belgede belirtilen ihraç ürününün adının, özelliğinin ve miktarının (belgede kayıtlı birimlerle), kaydedilmesi zorunludur.

c) İthalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümünde belirtilen hususlar da dikkate alınarak işlem yapılır.

d) Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünlerin ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, ihracat vergisi kadar teminat alınır.

e) İhracatın, bu Tebliğin 27 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, Topluluk üyesi, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış veya Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere yapılması halinde, telafi edici vergi tahsil edilir.

f) Üzerinde ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat bulunan ve Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve sayısı kayıtlı gümrük beyannameleri için sonradan A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri düzenlenmesi halinde, bu durum ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirilir.

g) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ihracat taahhüt kapatma yazısı ile gerçekleşen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listeleri çerçevesinde ithalat esnasında alınan teminatlar ve geri ödeme sistemine ilişkin ithalatta ödenen vergi geri verilir.

h) Bu maddenin (g) bendinde belirtilen gerçekleşen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listelerindeki gümrük beyannamelerinin sahte olduğunun tespiti halinde, teminatlar firmaya iade edilmez. Bu durum, gerekli işlemlerin yapılmasını teminen ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirilir.

ı) İhracat esnasında, belge kapsamında önceden ithalatın yapılmış olması şartı aranmaz.

j) Belge üzerinde ihracı öngörülen maddelerin gümrük tarife istatistik pozisyonu ile teknik ve ticari adı bakımından fiziki unsurları itibariyle aynı madde olduğunun ilgili belgeler üzerinde görülmesi, çıkış esnasında gümrük beyannamesi ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması için gerekli ve yeterli şartları oluşturmakta olup, belgenin özel şartlar bölümünde aksi belirtilmedikçe ayrıca ekspertiz raporu ve ayniyat istenmez.

k) Kaybedilen bir gümrük beyannamesinin Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne saydırılmak üzere bir suretinin ilgili firma tarafından talep edilmesi halinde, bu suret üzerinde taahhüt kapatma işlemini gerçekleştirecek ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği belirtilir. Müteakip suret taleplerinde farklı bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin belirtilmesinin talep edilmesi halinde ise, bu suret üzerine önceki bilgiler kaydedilir.

İthalatı Bildirme Yükümlülüğü

Madde 25- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatın (Müsteşarlıkça belirlenen kuruluşlardan yapılan yurt içi alımlar dahil) takip ve değerlendirilmesi amacıyla; firmalar, belge kapsamında yaptıkları ithalatı müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde, ek-12'deki ithalat bildirim formunu doldurarak Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) göndermekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise, bu husus firmaların yeni Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatlarında değerlendirilir.

Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşyanın İthali

Madde 26- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithali Gözetim ve Korunma Önlemlerine tabi eşyaların serbest dolaşıma girebilmesi için, firmaların (yan sanayici veya aracı ihracatçı dahil) bu maddelerle ilgili olarak ithal lisanslarının (kota) ve/veya gözetim belgelerinin bulunması zorunludur. Aksi takdirde, bu maddelerden üretilen mamullerin üçüncü ülkelere veya serbest bölgelere ihracı ya da gümrük idareleri gözetiminde imhası gerekir.

Telafi Edici Verginin Ödenmesi

Madde 27- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ihracatın, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluğa üye ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul maddelere ilişkin vergi, menşe ülkelerle yapılan Anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluğa üye ülkelere ihracında, menşe ülkelerle yapılan Anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli sanayi ürününe ilişkin vergi, kullanılan girdi işlenmiş tarım ürünü ise bu üründeki sanayi payına ilişkin vergi ödenir. Ancak, işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluğa üye ülkelere ihracında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdi tarım ürünü ise bu ürüne ilişkin verginin tahsili aranmaz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında tarım ürünlerinin menşe ispat belgeleri eşliğinde Topluluğa üye ülkelere ihraç edilmesi durumunda; bu ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili kaydıyla ihracata müsaade edilir. Ancak, bu verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması ve bunun firma tarafından gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde, Toplulukta uygulanan vergi (düşük olan had) ödenir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye yapılması durumunda (AKÇT Anlaşması dahil); işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan ve bu ülke menşeli olmayan eşyaya ilişkin vergi, ilgili anlaşmanın lehte hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelerden menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde ithal edilen eşya kullanılarak üretilen Kümülasyona dahil nihai ürünün, menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde tekrar Kümülasyona taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi durumunda, İthalat Rejiminde belirtilen oranda verginin tahsili aranmaksızın ilgili gümrük idarelerince ihracata müsaade edilir.

Ayrıca, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan Kümülasyona taraf olmayan ülke menşeli eşyaya ilişkin İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi ödenir. Ancak, bu kapsamda 31/12/2000 tarihine kadar yapılacak ihracatlarda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan Kümülasyona taraf olmayan ülke menşeli tekstil ürünü (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50-53 üncü fasıllarında yer alan ürünler) kullanılmışsa %10 oranına kadar, diğer sanayi ürünleri kullanılmışsa %5 oranına kadar vergi alınır.

Yukarıdaki fıkralarda ödenmesi gerektiği belirtilen telafi edici vergiler, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejiminde belirtilen gümrük vergisi oranı üzerinden hesaplanarak ihracat sırasında ödenir. Ancak, önceden ihracat sonradan ithalat yapılması durumunda, önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejiminde belirtilen gümrük vergisi oranı üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması sırasında ödenir. Tahsil edilen telafi edici vergiler bütçeye irat kaydedilir.

İşlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır. Aksine bir durumun tespiti halinde, ödenmeyen ya da eksik ödenen telafi edici vergi, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Bünyesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve Avrupa Topluluğu'na üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar bu madde hükmünden müstesnadır.

Telafi Edici Verginin Geri Verilmesi

Madde 28- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, Topluluğa üye ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelere yapılan ihracatta tahsil edilen ancak, ilgili gümrük beyannamesinin iptal edilmesi ya da gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın alıcısı tarafından geri gönderilmesi nedeniyle daha önce ödenen telafi edici vergi ile ihracat esnasında ödenmemesi gerektiği halde ödenen veya fazla ödenen telafi edici vergi, ilgili firmanın talebi üzerine gümrük idarelerince nakden geri verilir.

Belge kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde, bu vergi bütçeye irat kaydedilir.

Gümrük idareleri, ilgili firmanın müracaatı üzerine, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde fazla yatırılan telafi edici vergiyi geri vermek zorundadırlar. Fazla yatırıldığı tespit edilen telafi edici verginin, ilgili firmanın gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak müracaatı üzerine, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

Kısmi Teminat İadesi

Madde 29- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem gördükten sonra partiler halinde ihraç edilmesi halinde, kısmi teminat iadesinden yararlanılması için, belge süresi içerisinde belge aslı, ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri asıllarıyla gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, belge kapsamındaki ithalat sırasında alınan teminatlar gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda, firmaya iade edilir.

Yurt içi alımlara ilişkin kısmi teminat iadesi müracaatları ise; Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı, fatura ve ihracata ait gümrük beyannameleri asılları, sanayi odasınca tasdikli kapasite raporu (gerek olması halinde ekspertiz raporu aslı), yurt içi alım-ihracat listeleri, teminat mektubu fotokopisi ile birlikte belge süresi içerisinde ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Bu kapsamda, iki defa kısmi teminat iadesi yapılabilir.

Ancak, birinci ve ikinci fıkra çerçevesinde iade edilen teminat tutarı, belge kapsamında alınan teminatın %90'ını geçemez. Bakiye teminatlar ise, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip firmaya iade edilir.

Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen indirimli teminat uygulaması çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatlar için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 30- Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların, belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ek-6'da belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, belge ihracat taahhüdünü kapatmak için ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan kapatma müracaatı geri alınamaz. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara, 10 (on) iş günü içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince 30 (otuz) gün içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar, 10 (on) iş günü içerisinde iptal işleminin yapılmasını teminen Müsteşarlığa bildirilir.

Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütleri; belge şartlarına göre ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, belgede kayıtlı ihraç mamulünün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılır. Aksine bir durumun tespiti halinde 34 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Gümrük Beyannamesinin Dahilde İşleme İzin Belgesinin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için; ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde, belge tarih ve sayısı ile firmanın imalatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanının yer alması zorunludur. Ayrıca, belge ihracat taahhüdüne sayılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi aslına, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülür.

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanmak üzere ilgili firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden re'sen kapatılır.

Kapatma esnasında; ihracatın, A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri eşliğinde yapılması durumunda, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul maddeler için 27 nci madde hükümleri çerçevesinde telafi edici verginin ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ödenen telafi edici vergiye ait makbuz üzerine, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belge kapsamında kullanılan tutarı belirten meşruhat düşülür.

Ayrıca, İhracatın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluk üyesi ülkelere yapılması durumunda, işlem görmüş ürünlerin üretiminde, ithali Gözetim ve Korunma Önlemlerine tabi eşyanın kullanılması halinde, bu maddelere ilişkin ithal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgeleri aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu durum Gümrük Mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmek üzere taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içerisinde olmak kaydıyla, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Gümrük Mevzuatı çerçevesinde; ithal eşyasının kusurlu olması veya ithaline esas teşkil eden sözleşme hükümlerine aykırı olması nedeniyle gümrük idareleri gözetiminde imhası veya mahrecine iadesi ile ikincil işlem görmüş ürünün gümrük idareleri gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya çıkış hükmünde gümrüğe teslim edilen eşyanın İthalat Rejimi hükümlerine göre ithalinin tevsik edilmesi hallerinde, bu maddelere tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü kapatılır. Bu durum, kapatma yazısında açıkça belirtilir.

Aynı firmaya ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri taahhütleri, sürelerinin birbiri içerisine girmesi kaydıyla birlikte kapatılabilir.

Belge kapsamında ihracı taahhüt edilen mamulün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya yurt içinde teslimi halinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri aynı anda kapatılır. Firmanın eksik ihracat gerçekleştirmesi durumunda, ithalatı yapan firma için 34 üncü madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu durumda, ithalatı yapan firmanın ihracatçı firmadan alacağı meblağa ilişkin hukuki sorun, aralarında yapacakları sözleşme hükmüne tabidir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde yapılan kapatma işlemi ilgili mercilere bildirilir. Ayrıca İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince; Müsteşarlığa, ek-9'da yer alan Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapatma formu ile ek-10 ve ek-11'de yer alan gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin gümrük beyannameleri listeleri, Gümrük Müsteşarlığı, ilgili gümrük başmüdürlükleri ve belge sahibi firmaya ise; ek-10 ve ek- 11'de yer alan gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin gümrük beyannameleri listeleri tanzim edilerek, kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, taahhüt kapatma yazısı bu alımın yapıldığı ilgili kuruluşa da gönderilir. Kapatma yazısına istinaden, şartlı muafiyet sistemine göre alınan teminatlar veya geri ödeme sistemine ilişkin ithalatta ödenen vergiler firmaya geri verilir.

Taahhüt hesapları kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri, kapatma esnasında yapılan maddi hata dışında yeniden açılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Belgenin Kaybedilmesi

Madde 31- Dahilde İşleme İzin Belgesinin kaybedilmesi halinde, yeni belge düzenlenmesi için kayıp ilanı verilen gazete ile birlikte Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda, "aslının aynısıdır" meşruhatı düşülen Müsteşarlık nüshası fotokopisi, ilgili mercilerce yapılan işlemlerin belgeye işlenmesi kaydıyla düzenlenir ve firmaya verilir.

İhraç Edilen Mamullerin Geri Getirilmesi

Madde 32- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen mamullerin herhangi bir sebeple alıcısı tarafından belge süresi içerisinde geri gönderilmesi halinde; ilgili gümrük idarelerince, İhracat Rejimi ve Gümrük Mevzuatı çerçevesinde, bu maddelerin ithal ve ihracına müsaade edilir ve bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirilir.

İhracat taahhüdü kapatılmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen ancak, alıcısı tarafından evsafına uygun hale getirilmek veya üzerinde değişiklik yapılmak üzere iade edilen mamulün; ayniyat tespiti ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğinin tevsiki kaydıyla Müsteşarlıkça düzenlenecek yeni bir belge kapsamına alınmasını müteakip, ilgili gümrük idarelerince ithalatına müsaade edilir.

İhracat taahhüdü kapatılmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen mamulün alıcısı tarafından yeniden ihracat yapılmamak üzere iade edilmesi halinde ise, taahhüt kapatma işlemi yeniden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu mamulün üretiminde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 35 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla ilgili gümrük idarelerince ithalatına müsaade edilir.

Belgenin İptali

Madde 33- Dahilde İşleme İzin Belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine, Müsteşarlık tarafından iptal edilir.

Bu Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden yayımlanacak genelge hükümlerine uyulmadığının, Dahilde İşleme İzin Belgesinin düzenlenmesi veya revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Müsteşarlıkça iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Bu Tebliğin 30 uncu maddesinde belirtilen sürede ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Müsteşarlıkça iptal edilir.

İptal edilen belgeyle ilgili olarak, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır, iptal işlemi ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir.

İhracatın Gerçekleştirilmemesi

Madde 34- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere, belgede belirtilen miktar, değer ve oranlarda fiilen ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin daha önce alınmayan vergi, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu Tebliğin 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, ikincil işlem görmüş ürünlerin ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı veya işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsiki aranır. Aksi takdirde, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

Madde 35- Dahilde İşleme Tedbirlerini, Dahilde İşleme Rejimi ve belgede belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere fiilen ihracı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi,

b) Belgede kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

c) Bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılması halinde, bu oranları aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

d) Belge kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2'sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

e) Dahilde İşleme İzin Belgesinin iptal edilmesi halinde, belge kapsamında alınmayan vergi, ithal tarihi itibariyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, (a), (b) ve (e) bentlerinde 26 ncı madde ile Ticaret Politikası Önlemlerine Dair Mevzuat hükümleri uygulanır.

Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, birinci fıkra hükümleri çerçevesinde tahsil edilir ve ilgili mercilere bilgi verilir. Ayrıca, kapatma dosyası, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılmasını teminen Müsteşarlığa gönderilir.

İkinci fıkra çerçevesinde ibraz edilen gümrük beyannamesinde kayıtlı bulunan aracı ihracatçı, beyanname konusu eşya nedeniyle daha önce alınmayan vergiden belge sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. İnceleme veya soruşturma sonucunda, iştiraki tespit edilen belge sahibi firma ve/veya sahte gümrük beyannamesinde kayıtlı aracı ihracatçı adına 1 (bir) yıl süreyle Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmez.

Bu Tebliğ ile bu Tebliğe istinaden yayımlanan genelgelere uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak birinci fıkra hükümlerine göre tahsil edilir.

Müeyyide

Madde 36- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin gümrük vergileri 35 inci madde hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, firmadan bu verginin 2 (iki) katı para cezası alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DENETİM

Denetim

Madde 37- Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, Dahilde İşleme İzin Belgesinin ibrazı üzerine Dahilde İşleme Tedbirlerini, Dahilde İşleme Rejimi ve belgede belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Müsteşarlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Müsteşarlık elemanları ve Kontrolörleri, ilgili Bakanlık Müfettişleri ve Kontrolörleri Dahilde İşleme Tedbirlerinin, Dahilde İşleme Rejimi ve belgede belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla firma tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kuruluşları ile bankalar da kendi özel kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Uygulama

Madde 38- Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki mevzuata istinaden düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan Dahilde İşleme İzin Belgelerine, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yetki

Madde 39- Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. Dahilde İşleme İzin Belgelerinin revize edilmesi ve taahhüt hesabının kapatılması ile ilgili görev ve yetkiler Müsteşarlıkça, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir.

Geçici Madde 1- 31/12/1999 tarihinden önce, Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı ithalat miktar ve değerlerinde aşım yapılması halinde, ithal edilen malların mamul bünyesinde kullanılarak belge kapsamında ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.

Geçici Madde 2- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, 5/2/2000 tarihinden önce Avrupa Topluluğu'na üye ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelere yapılan ihracatta ödenmemesi gerektiği halde ödendiği veya fazla ödendiği tespit edilen telafi edici vergi; ilgili firmanın 5/2/2000 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden alınan yazı ve telafi edici vergi makbuzuyla birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat etmesi halinde, bu müracaat üzerine geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde nakden geri verilir. Bu sürede telafi edici verginin geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3- 31/12/1999 tarihinden önce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde, belge sahibi firma tarafından ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğuna ya da üzerinde tahrifat yapıldığına dair yapılan inceleme veya soruşturma neticesinde ilgili firmanın iştirakinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde, inceleme veya soruşturma konusu Dahilde İşleme İzin Belgesine; belge kapsamındaki ihracat taahhüdünün tamamlanabilmesi için yeteri kadar süre verilir.

Ancak, inceleme veya soruşturma dönemini de kapsayacak şekilde verilecek ve belge kapsamında sadece ihracat yapılabilecek bu süre, belge kapsamında yeniden ihracatın yapılabileceği tarihten itibaren 6 (altı) ayı geçemez. Bu süre, belgeye kaydedilir ve özel şartlar bölümünde ithalat yapılamayacağı hususu belirtilir.

İnceleme veya soruşturma neticesinde sahtecilik veya tahrifat fiiline iştiraki tespit edilen firmaların, belge kapsamındaki sahte gümrük beyannamesinde yer alan ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, ithal tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte İthalat Rejiminde belirtilen gümrük vergisi oranı üzerinden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Geçici Madde 4- 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçelerinde üretim tesisi bulunan firmalar adına 1/1/1997 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ithal edilen ancak mamul bünyesinde kullanılarak ihracı gerçekleştirilemeyen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının mahkeme kararı veya o yerin en büyük mülki idare amirinden alınacak belge ile tespit edilmesi durumunda, bu ithalata tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü kapatılır. Bu haktan yararlanabilmek için, belirtilen tesiste yapılan üretim ile belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün aynı olması ve 30/6/2000 tarihine kadar Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunludur.

Geçici Madde 5- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 30/6/2000 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1998 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüdüne sayılır.

Ancak, ihracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 30/6/2000 tarihine kadar yapılan ihracat, 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçelerinde üretim tesisi bulunan firmalar adına 1/1/1997 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüdüne sayılır. Bu haktan yararlanabilmek için, belirtilen tesiste yapılan üretim ile belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün aynı olması zorunludur.

Geçici Madde 6- Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında 5/2/2000 tarihinden önce gerçekleşen ithalat değerinin gerçekleşen ihracat değerinden fazla olması halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılarak belge kapsamında ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, belge ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.

Geçici Madde 7- Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütleri; 5/2/2000 tarihinden önce tescil edilen ve üzerinde belge tarih ve sayısı yer almayan ancak, ilgili firmanın ihracatçı veya imalatçı sıfatıyla kayıtlı olduğu gümrük beyannameleri ile kapatılabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 40- 5/1/1996 tarihli ve 96/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 41- Bu Tebliğin Geçici 1, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5 ve 42 inci maddeleri 31/12/1999 tarihinde, diğer maddeleri ise 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

EK-1

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)

2- Dahilde İşleme Proje Formu (Ek-2)

3- İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-4)

4- Geri ödeme sistemi ile ilgili belge talep edilmesi halinde gümrük beyannamesi asılları ve Geri Ödeme Sistemi Formu (Ek-5)

5- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve sanayi odalarınca tasdikli)*

6- Yan sanayici kullanılması halinde,

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve sanayi odalarınca tasdikli)*

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

7- Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli fotokopisi

8- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

9- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri (*): Kesme çiçek, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan rapor aslı

NOT:

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belgeler istenebilir.

EK-2

       DAHİLDE İŞLEME PROJE FORMU 
  I. İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER             |-------------------------| 
  ----------------------------------------------      |II. TALEP        | 
  İHRACATÇI FİRMANIN                    |1- Askıya Alma Sistemi ()| 
  ----------------------------------------------      |2- Geri Ödeme Sistemi ()| 
  - Adı Unvanı                 :      |-------------------------| 
  - Adresi                   :       İhracatçı       () 
  - Vergi Dairesi Adı ve Hesap No       :       İmalatçı-İhracatçı   () 
  - Yan Sanayici Firmasının Adı ve Unvanı   :       Dış Tic.Ser.Şti.    () 
  - İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Adı:       Sektörel Dış.Tic.Şti. () 

  III. İHRACI ÖNGÖRÜLEN ÜRÜNLER 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
|G.T.İ.P.|Mal Adı ve Özelliği|Miktar   |Birim Fiyat|İhracatın Yapılacağı Ülke|Değer | 
|    |          |(Adet/Kg/M)|(Döviz)  |(AT veya üçüncü ülke)  |FOB ($)| 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
                                     TOPLAM|    | 
                                        |-------| 
  IV. İHRAÇ EDİLECEK MAMULÜN ÜRETİMİNDE OLUŞAN TALİ ÜRÜNLER 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
|G.T.İ.P.|Mal Adı ve Özelliği|Miktar   |Birim Fiyat|İhracatın Yapılacağı Ülke|Değer | 
|    |          |(Adet/Kg/M)|(Döviz)  |(AT veya üçüncü ülke)  |FOB ($)| 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
                                     TOPLAM|    | 
                                        |-------| 
                                        |-------| 
                            İHRACAT TAAHHUDU TOPLAMI|    | 
                            ------------------------|-------| 
  V. İHRAÇ EDİLECEK MAMULÜN ÜRETİMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İTHAL EŞYASI 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
|G.T.İ.P.|Mal Adı ve Özelliği|Miktar   |Birim Fiyat|İhracatın Yapılacağı Ülke|Değer | 
|    |          |(Adet/Kg/M)|(Döviz)  |(AT veya üçüncü ülke)  |CIF ($)| 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|    |          |      |      |             |    | 
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------| 
                                     TOPLAM|    | 
                                        |-------| 
                             YETKİLİ İMZA VE KAŞE 
       EK-3 
  DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ İHRACATÇI 
  BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|BİRLİK ADI                 |SEKTÖRLER          |YETKİ ALANLARI                   | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|İSTANBUL TEKS. VE              |Tekstil ve Konfeksiyon   |İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, | 
|KONF.İHR.BİR.GEN.SEK.            |Deri-Kösele         |Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın,     | 
|Altan Erbulak Sok. Maya Han. 10/1      |              |Karabük, Düzce                   | 
|Gayrettepe/İSTANBUL             |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK.          |Orman Ürünleri,       |İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, | 
|Rıhtım Ve Kemankeş Vad.           |Tarım-Gıda ve İçki     |Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın,     | 
|Karaköy/İSTANBUL              |              |Karabük, Düzce                   | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|İSTANBUL MADEN VE METALLER         |Makina-İmalat, Demir-Çelik, |İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, | 
|İHR.BİR.GEN.SEK.              |Madeni Eşya, Kimya Elektrik-|Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın,     | 
|İnönü Cad. Devras Han. No: 96 Kat: 4-5   |Elektronik, Taşıt Araçları, |Karabük, Düzce                   | 
|Taksim/İSTANBUL               |Plastik, Lastik, Çimento,  |                          | 
|                      |Seramik, Cam ve listede yer |                          | 
|                      |almayan diğer sektörler   |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|EGE İHR.BİR.GEN.SEK.            |Tüm Sektörler        |İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla (Tüm Sektörler),   | 
|1375 Sok. No: 25 Kat: 3 35210        |              |Denizli ve Uşak (Tekstil ve Konfeksiyon Hariç)   | 
|Alsancak/İZMİR               |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|DENİZLİ TEKS. VE              |              |                          | 
|KONF.İHR.BİR.GEN.SEK.            |Tekstil ve Konfeksiyon   |Denizli, Uşak                   | 
|Enver Paşa Cad. No: 5 Kat: 3        |              |                          | 
|Bayramyeri/DENİZLİ             |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.          |Tüm Sektörler        |Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Kayseri, Niğde,   | 
|Uray Cad. Turan İş Hanı Kat: 3-4      |              |Osmaniye                      | 
|MERSİN                   |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK.           |Tüm Sektörler        |Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik,   | 
|Fevzi Çakmak Cad. Halıcıoğlu İşhanı No: 33 |              |Yalova                       | 
|Kat: 3 BURSA                |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK.          |Tüm Sektörler        |Antalya, Isparta, Burdur              | 
|Atatürk Cad. Raşit Berberoğlu İş Hanı Kat: 6|              |                          | 
|ANTALYA                   |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.        |Tüm Sektörler        |Ankara, Çankırı, Çorum, Konya, Kırıkkale, Yozgat, | 
|Esat Cad. No: 11              |              |Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kastamonu,   | 
|Bakanlıklar/ANKARA             |              |Tokat, Amasya, Sinop, Samsun (Gıda, İçki hariç),  | 
|                      |              |Afyon, Ordu (Gıda, İçki hariç),          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|G.DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.       |Tüm Sektörler        |Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş,    | 
|İnönü Cad. Keleş Hoca Sok. No: 1      |              |Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman,   | 
|Şahinbey/GAZİANTEP             |              |Siirt, Şırnak, Hakkari               | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.        |Tüm Sektörler        |Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Kars,    | 
|Pelit Meydanı Doğu Apt. A Blok Kat: 3    |              |Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ,   | 
|ERZURUM                   |              |Tunceli, Erzincan                 | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|KARADENİZ FIN. VE              |Gıda ve İçki        |Samsun, Ordu, Giresun               | 
|MAM.İHR.BİR.GEN.SEK.            |              |                          | 
|Atatürk Bulvarı No: 436 P.K. 51       |              |                          | 
|GİRESUN                   |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 
|TRABZON HUB.-BAKL. YAĞLI TOH. VE      |Tüm Sektörler        |Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun (Gıda, İçki hariç)| 
|MAM.İHR.BİR.GEN.SEK.            |              |                          | 
|Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası  |              |                          | 
|Binası No: 95 Kat: 3 TRABZON        |              |                          | 
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| 

  NOT: Müsteşarlıkça, bu tablodaki dağılımda genelgeyle değişiklik 
     yapılabilir. 
       EK-4 
       İHRAÇ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HAMMADDE 
       SARFİYAT TABLOSU 
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------| 
|İHRAÇ EDİLEN        |HAMMADDE ADI 1              |HAMMADDE ADI 2              |HAMMADDE ADI 3              | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|Mamul Adı   |Miktar   |Birimde Kul.|Mamulde Kul.Miktar|Fire   |Birimde Kul.|Mamulde Kul.Miktar|Fire   |Birimde Kul.|Mamulde Kul.Miktar|Fire   | 
|       |(Adet/Kg/Mt)|Miktar   |(Adet/Kg/Mt)   |Oranı (%)|Miktar   |(Adet/Kg/Mt)   |Oranı (%)|Miktar   |(Adet/Kg/Mt)   |Oranı (%)| 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|       |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|       |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|       |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|       |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|       |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|       |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|       |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
|Toplam İhtiyaç|      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|     |------------|------------------|     |------------|------------------|     | 
|Toplam İthalat|      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|     |------------|------------------|     |------------|------------------|     | 
|Fark     |      |      |         |     |      |         |     |      |         |     | 
|--------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|---------| 
                             YETKİLİ İMZA VE KAŞE 
       EK-5 
       GERİ ÖDEME SİSTEMİ FORMU 
FİRMA ADI: 
|--------------------------------------------------------------------------------------| 
|İTHALATI GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞYANIN                           | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------| 
|G.T.İ.P.|Adı ve Özelliği|Miktarı (Adet/Kg/Mt)|Değeri ($)|Beyanname Tarih/No|Gümrük Adı| 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------| 
|    |        |          |     |         |     | 
|    |        |          |     |         |     | 
|    |        |          |     |         |     | 
|    |        |          |     |         |     | 
|    |        |          |     |         |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------| 
|Toplam |        |          |     |         |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------| 
  NOT: Her bir ihraç mamulü için ayrı liste düzenlenecektir. 
                      İLGİLİ GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI 
       EK-6 
       DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN 
       GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

1- Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı

2- Gümrük Beyannameleri asılları

3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4- İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-4)

5- İhracat Listesi (Ek-7)

6- İthalat Listesi (Ek-8)

7- İhraç edilen mamülün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu*

8- Ekspertiz Raporu (İlgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)**

9- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

10- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

11- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)

12- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

(*): Kesme çiçek, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan rapor aslı

(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde

NOT: Gerekli görülmesi halinde Müsteşarlık ve/veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

EK-7

       DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ 
       İHRACAT LİSTESİ 
  FİRMA ADI   : 
  BELGE TARİH/NO: 
|---------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       İHRAÇ EDİLEN MAMULÜN                              | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------|------------------|----------| 
|G.T.İ.P.|Adı ve Özelliği|Miktarı (Adet/Kg/Mt)|Değeri ($)|Ülkesi|Beyanname Tarih/No|Gümrük Adı| 
|--------|---------------|--------------------|----------|------|------------------|----------| 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|    |        |          |     |   |         |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------|------------------|----------| 
|Toplam |        |          |     |   |         |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------|------------------|----------| 
NOT: Her bir ihraç mamulü için ayrı liste düzenlenecektir. 
                             YETKİLİ İMZA VE KAŞE 

EK-8 
       DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ 
       İTHALAT LİSTESİ 
  FİRMA ADI   : 
  BELGE TARİH/NO: 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       İTHAL EDİLEN EŞYANIN                                 | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------|------------------|----------| 
|G.T.İ.P.|Adı ve Özelliği|Miktarı (Adet/Kg/Mt)|Değeri ($)|Menşe Ülkesi|Beyanname Tarih/No|Gümrük Adı| 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------|------------------|----------| 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|    |        |          |     |      |         |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------|------------------|----------| 
|Toplam |        |          |     |      |         |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|------------|------------------|----------| 
NOT: Her bir ithal eşyası için ayrı liste düzenlenecektir. 
                             YETKİLİ İMZA VE KAŞE 
       EK-9 
       DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHHÜT KAPATMA FORMU 
  FİRMA ADI   : 
  BELGE TARİH/NO: 
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| 
|       İHRAÇ EDİLEN MAMULÜN            |       İTHAL EDİLEN EŞYANIN            | 
|--------|---------------|--------------------|----------|--------|---------------|--------------------|----------| 
|G.T.İ.P.|Adı ve Özelliği|Miktarı (Adet/Kg/Mt)|Değeri ($)|G.T.İ.P.|Adı ve Özelliği|Miktarı (Adet/Kg/Mt)|Değeri ($)| 
|--------|---------------|--------------------|----------|--------|---------------|--------------------|----------| 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|    |        |          |     |    |        |          |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|--------|---------------|--------------------|----------| 
|TOPLAM |        |          |     |    |        |          |     | 
|--------|---------------|--------------------|----------|--------|---------------|--------------------|----------| 
                             YETKİLİ İMZA VE KAŞE 
       EK-10 
       GERÇEKLEŞEN İHRACATA İLİŞKİN 
       GÜMRÜK BEYANNAMESİ LİSTESİ 
FİRMA ADI   : 
BELGE TARİH/NO: 
|------------------|-------------------| 
|GÜMRÜK BEYANNAMESİ|GÜMRÜK ADI     | 
|--------|---------|          | 
|TARİH  |NO    |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
       EK-11 
       GERÇEKLEŞEN İTHALATA İLİŞKİN 
       GÜMRÜK BEYANNAMESİ LİSTESİ 
FİRMA ADI   : 
BELGE TARİH/NO: 
|------------------|-------------------| 
|GÜMRÜK BEYANNAMESİ|GÜMRÜK ADI     | 
|--------|---------|          | 
|TARİH  |NO    |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
|    |     |          | 
|--------|---------|-------------------| 
       EK-12 
       İTHALAT BİLDİRİM FORMU 
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------| 
|GÜMRÜK BEYANNAMESİ|İTHALATIN YAPILDIĞI|İTHAL EŞYASININ                               | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|TARİHİ |SAYISI  |GÜMRÜK ADI|ÜLKE  |G.T.İ.P. (8'Lİ)|ADI VE ÖZELLİĞİ|MİKTARI (KG)|DEĞERİ ($)/CIF|VERGİ TUTARI ($)*| 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
|    |     |     |    |        |        |      |       |         | 
|--------|---------|----------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------| 
                               YETKİLİ İMZA KAŞE 

BELGE TARİH/NO :

FİRMA ADI :

FİRMA ADRESİ :

* Vergi Tutarı: Belge kapsamındaki ithal eşyasının muaf tutulan ithal vergileri (KDV dahil) tutarı belirtilecektir.

tammetin.jpg (2780 bytes)