07 Temmuz 2000 - 24102

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4589 Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

4590 MEDA Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Mali Anlaşmaları Çerçevesinde Mali ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

4591 Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/792 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/744 Kastamonu ve Bartın İl Sınırları İçerisinde Bulunan Küre Dağlarının Batı Kesiminin 2000/744 Kastamonu ve Bartın İl Sınırları İçerisinde Bulunan Küre Dağlarının Batı Kesiminin "Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

8

2000/815 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2000/815 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

10

2000/819 Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2000/819 Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

21

Yönetmelikler

- Fethiye Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Fethiye Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (KEAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

25

- Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

29

- Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

31

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Denetleme Dairesi Başkanlığı Kontrolörleri Atama Görev ve Yetki Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

32

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6 ncı ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

33

Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/55 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/55 Sayılı Kararı

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92