07 Mart 2000 - 23986

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/194 Türkiye - Sudan Bakanlar Düzeyinde Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VII. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 2000/194 Türkiye - Sudan Bakanlar Düzeyinde Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VII. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

24

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinin 28 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik - Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinin 28 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

43

- Türkiye ile İsrail Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik - Türkiye ile İsrail Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

43

- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

44

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92