07 Kasım 2000 - 24223

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek: II) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/4)

2

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/101-102 Sayılı Tebliğ

3

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/10)

10

- Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No: 8

11

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/69 (611 Sayılı KHK ile İlgili) K: 2000/42 Sayılı Kararı

13

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91