İnteraktif CD

                                                                                                         07 Nisan 2001 - 24366

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu - 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2171 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Dördüncü Dilimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar - 2001/2171 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Dördüncü Dilimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

17

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Orman Bakanlıklarına Ait 19 Adet Atama Kararı

50

Sınır Tespit Kararı

- İçişleri Bakanlığına Ait Bir Adet Sınır Tespit Kararı

57

Tebliğ

- Tokat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

58

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91