06 Temmuz 2000 - 24101

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/746 Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında Başmühendislikler ve Milli Park Müdürlüğü Kurulması ile Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Kocaeli Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatındaki Bazı Orman İşletme Müdürlüklerinin Kapatılması Hakkında Karar 2 2000/763 Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine Seçilmeleri Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği

5

- Gıda Maddeleri Üreten İş Yerlerine Verilen Çalışma İznine Ait İşlemler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Gıda Maddeleri Üreten İş Yerlerine Verilen Çalışma İznine Ait İşlemler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

43

- Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

44

- Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

47

Tebliğler

- Antalya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar - Antalya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

48

- Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 6) - Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 6)

49

- Karaman İli İl Sınırları İçerisinde Anız Yakılmasının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/2) - Karaman İli İl Sınırları İçerisinde Anız Yakılmasının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/2)

50

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/45, (375 Sayılı KHK ile 4206 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2000/9 Sayılı Kararı

51

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 10. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

57

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92