İnteraktif CD

                                                                                                         06 Şubat 2001 - 24310

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/1932 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce İşletilmesinden Vazgeçilmiş Bulunan İşhan Tuzlasının, "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Burhanettin Birkiye Tarafından 10 Yıl Süreyle İşletilmesine İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

- 2001/1952 Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

3

Yönetmelikler

- Devlet Personel Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Görüş Alanı ve Ön Cam Silecekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/347/AT)

5

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Direksiyon Donanımı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (75/321/AT)

14

- Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği

20

- Yurt Dışında Görevlendirilecek Noterlerin Tespiti ve Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik

27

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

29

Tebliğler

- Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (No: 2001/06)

30

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/3)

30

- Rekabet Kurumunun 99-48/524-329 Sayılı Kararı

31

- Rekabet Kurumunun 00-20/201-110 Sayılı Kararı

37

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/29, K: 1999/36 Sayılı Kararı (4393 Sayılı Kanun ile İlgili) - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/29, K: 1999/36 Sayılı Kararı (4393 Sayılı Kanun ile İlgili)

41

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/36, K: 1999/43 Sayılı Kararı (4316 Sayılı Kanun ile İlgili)

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91