İnteraktif CD

                                                                                                         06 Ocak 2001 - 24279

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/1819 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılmasına İlişkin Karar

2

Atama Kararları

- 2000/1773 Yeniden Yapılandırma Kurulu Üyeliklerine Listede Adları Yazılı Kişilerin Atanması Hakkında Karar

4

- Kültür Bakanlığına Ait Atama Kararı

4

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

5

Yönetmelikler

- İhracatçı Birlikleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

17

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

18

- 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununun 62 nci Maddesinde Belirtilen Hallerde, Sigortalılarla Hak Sahiplerine Verilecek Yol Paraları ile Zaruri Masraflar Hakkındaki Tarife ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

20

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20

- Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

22

Tebliğler

- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3)

35

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/92 Sayılı Kararı

43

DÜZELTME (4611 Sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu Eki Cetvellerden Maliye Bakanlığına Ait Cetvel ile İlgili)

44

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

76

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91