06 Ocak 2000 - 23928 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

Yasama Bölümü:

Kanunlar

4496 Katma Bütçeli İdareler 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu

2

4495 1998 Mali Yılı Kesin Hesap Kanunu

315

4397 1998 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu

365

İlanlar

- Yargı İlanları

563