İnteraktif CD

                                                                                                         06 Mayıs 2001 - 24394

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 71) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 71)

3

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/35-36 Sayılı Tebliğ

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92