06 Mayıs 2000 - 24041

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

695 Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet SEZER'in Cumhurbaşkanı Seçildiğine Dair Karar 695 Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet SEZER'in Cumhurbaşkanı Seçildiğine Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Nejat ARSEVEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/396 SİSAV-Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 83/6151 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 2000/396 SİSAV-Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 83/6151 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik - Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

4

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 ve 29 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No: 8) (Kadro, Pozisyon ve İstihdam Esasları) - 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No: 8) (Kadro, Pozisyon ve İstihdam Esasları)

6

- Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2000/1) - Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2000/1)

52

- Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 27) - Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 27)

53

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

55

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92