06 Mart 2000 - 23985

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/593 Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

Milletlerarası Andlaşma

2000/195 Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Dolayısıyla Belirli Bir Proje veya Ondan Bağımsız Olarak Satın Alınacak Belçika Menşeli Malların Finansmanı İçin Hükümetimiz ile Belçika Hükümeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektupların Onaylanması Hakkında Karar 2000/195 Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Dolayısıyla Belirli Bir Proje veya Ondan Bağımsız Olarak Satın Alınacak Belçika Menşeli Malların Finansmanı İçin Hükümetimiz ile Belçika Hükümeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

47

Yönetmelikler

- İnönü Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği

48

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

54

- Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

55

Tebliğ

- Bursa İli Sınırları İçinde Huzur ve Güvenliğin Sağlanması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Tebliğ (No: 2000/1)

58

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93