06 Kasım 2000 - 24222

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1369 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Tesis Edilen Ortak Komite'nin, 2 Sayılı Protokolün B Eki'nde Değinilen Canlı Sığırlar İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair 2/2000 Sayılı Karar'ın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

4

Tebliğler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malül Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi ile Çeşitli Kararnamelerle "Devlet Övünç Madalyası" Verilen, Bazı Kişilerle İlgili Maddi Hataların Düzeltilmesi ve Bazı Kişilere İlişkin Hükümlerin İptali Hakkında Tebliğ

5

- Kütahya İlinde Hava Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Tebliğ

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92