06 Eylül 2000 - 24162

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1101 Teşebbüs, Müesse ve Bağlı Ortaklıklara Konuları ile ilgili Görev Verilmesi Hakkındaki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2000/1103 Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkında 99/13233 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2000/1103 Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkında 99/13233 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

- 2000/1141 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Müdürlük, Başmühendislik ve Şube Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

4

- 2000/1148 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, İzmir'de Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü'nün Kurulması Hakkında Karar

5

Atama Kararı

Hakim ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Atama Kararı

5

Yönetmelikler

- 2000/1112 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- 2000/1122 Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Menşe İsbat Belgeleri Yönetmeliğinden Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Menşe İsbat Belgeleri Yönetmeliğinden Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tesbiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tesbiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği

26

Tebliğler

- 26/2/1999 Tarihli ve 99/12478 Sayılı Kararnamenin Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: 1) - 26/2/1999 Tarihli ve 99/12478 Sayılı Kararnamenin Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: 1)

34

- Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)

37

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91